PRIVACY / AVG

Op 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), in het Engels genoemd General Data Protection Regulation (GDPR); een wet waarvan het toezicht is neergelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Tot iedere organisatie behoren ook kerkgenootschappen en daarmee Rafaël Amersfoort. Met de door deze wet gegeven verantwoordelijkheid ten aanzien van de persoonsgegevens willen wij bewust en zorgvuldig omgaan. Het is daarom belangrijk dat iedereen die, hetzij werkzaam bij Rafaël Amersfoort, hetzij met deze gegevens te maken heeft (deze gegevens verwerkt), zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en zich houdt aan de geldende regelgeving.

Dit geldt voor ons állemaal, omdat we állemaal te maken hebben met persoonsgegevens. Dit geldt voor gegevens die je bijv. op je telefoon en je laptop hebt maar ook hoe je met deze gegevens omgaat. De AVG verplicht ons om hier bewust mee om te gaan.

Om als gemeentefamilie te kunnen functioneren registreren en gebruiken we van onze leden/vaste bezoekers de door u beschikbaar gestelde (bijzondere) persoonsgegevens. Ten behoeve van onze financiële administratie registreren wij de via machtigingen en de via eigen overboeking verstrekte gegevens. Deze gegevens worden alleen voor eigen gebruik toegepast en binnen bedieningen verstrekt, indien noodzakelijk voor het functioneren voor de bediening.

Sinds enige tijd is er een aantal mensen bezig om er voor te zorgen dat wij gaan voldoen aan de gestelde eisen. Rafaël Nederland en Missie Nederland (https://www.missienederland.nl/identiteit) leveren protocollen en actielijsten aan die doorgewerkt worden. Voor 25 mei zullen de noodzakelijke acties gedaan zijn, daarna gaan we door totdat alles op orde is.

Waarover gaat de AVG

Kort gezegd zijn in de AVG regels opgenomen die moeten worden toegepast bij het verwerken van persoonsgegevens. Je verwerkt gegevens als je een handeling doet die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het gaat daarbij om meer dan het verwerken van namen en adressen. Foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn vallen er net zo goed onder. En verwerken slaat zeker niet alleen op het verstrekken van gegevens aan derden, maar ook op een breed scala van het eigen handelen. Denk daarbij aan:

  • het sturen van e-mail aan (de) gemeenteleden;
  • het nemen van foto’s en videobeelden van (de) gemeenteleden en publicatie daarvan op de website;
  • het vastleggen en bewaren van bewakingsbeelden van het samenkomstterrein en gebouw;
  • het exporteren van gegevens uit de (leden-)administratie;
  • het vastleggen van gegevens in aparte (Excel-)bestanden;
  • publiceren van informatie op de website met herleidbare gegevens;
  • het verwerken van machtigingskaarten.

Kortom alle handelingen met gegevens die tot een persoon te herleiden zijn.

Hieronder leest u ons volledige privacy statement.

VRAGEN?

Het is een transparant proces waarin jullie ten allen tijde vragen kunnen stellen via .

 

Rafael Amersfoort, gevestigd aan Kosmonaut 2

3824 MK

Rafael Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.rafaelamersfoort.nl/

Kosmonaut 2

3824 MK

Amersfoort

033 7600 400

Shelley Versluys is de Functionaris Gegevensbescherming van Rafael Amersfoort Hij/zij is te bereiken via officemanager@rafaelamersfoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rafael Amersfoort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Rafael Amersfoort verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rafaelamersfoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rafael Amersfoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Rafael Amersfoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rafael Amersfoort neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rafael Amersfoort) tussen zit. Rafael Amersfoort gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

KerkSPOT

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rafael Amersfoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn voor alle categorieën: Wij bewaren de gegevens tot uitschrijving/ beëindiging lidmaatschap. Daarna wordt het verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rafael Amersfoort deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rafael Amersfoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Rafael Amersfoort uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rafael Amersfoort gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rafaelamersfoort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rafael Amersfoort zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Rafael Amersfoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rafael Amersfoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat of via info@rafaelamersfoort.nl