Veilige kerk

Rafaël Amersfoort wil een plaats zijn waar zorg is voor iedereen, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarom hebben we besloten dat we een aantal maatregelen willen nemen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Met iedere medewerker en iedere vrijwilliger die voor Rafaël Amersfoort wil werken wordt een gesprek aangegaan en hierin wordt verteld over ons veiligheidsbeleid. Iedere medewerker met een arbeidscontract en iedere vrijwilliger van Rafaël Amersfoort geeft aan, met de ondertekening van het arbeidscontract en/of het veiligheidsbeleid, dat hij/zij zich houdt aan de gedragscode die binnen Rafaël Amersfoort geldt. En daarnaast vragen wij voor iedere medewerker/vrijwilliger een VOG aan. 

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Rafaël Amersfoort (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafaël Nederland) streeft dat bewust na.

Het beleid hiervoor staat beschreven in de documenten “Veiligheidsheidbeleid Kerk voor kinderen en jongerenwerk binnen Rafaël Amersfoort” van Rafaël Amersfoort en “de Gedragscode voor leiders binnen Rafaël Nederland”. 

Daarnaast hebben wij vertrouwens personen intern en extern.

INTERNE VERTROUWENSPERSONEN

Jan en Tineke Broedersz zijn de vertrouwenspersonen binnen Rafaël Amersfoort. Ze kunnen benaderd worden als er grenzen worden overschreden door leiders naar gemeenteleden of tussen leiders onderling.

Hoe gaan ze te werk?

Naar aanleiding van een hulpvraag onderzoeken zij voorvallen en adviseren hierover. Eventueel verwijzen ze naar professionele hulpverleners. Ze zullen zeer zorgvuldig te werk gaan om de situatie op de juiste manier op te lossen. De vertrouwenspersonen behandelen daarom alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid.
 
We hopen dat zij nooit ingezet hoeven te worden, omdat wij allemaal graag deel uitmaken van een veilige en open gemeente. Maar als het nodig is zullen Jan en Tineke er voor je zijn.

Je kunt contact met hen opnemen via Vertrouwenspersonen@rafaelamersfoort.nl.

Over Jan en Tineke

Jan en Tineke maken sinds 2018 deel uit van Rafaël Amersfoort. Daarvoor waren zij 25 jaar betrokken bij diverse zendingsprojecten en het stichten van een gemeente in Woerden. Zij zijn 4 jaar uitgezonden geweest naar Centraal Azië om te wonen en werken onder de moslimbevolking. Verder zijn zij getraind in pastorale vaardigheden en de oprichters van de stichting ‘Droom en Leef’ die in verschillende landen gelijknamige cursussen en conferenties geeft. Ze zijn bijna 49 jaar getrouwd en hebben 3 kinderen, 1 pleegdochter 
en 10 kleinkinderen.

 

EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN

Allereerst is er een vertrouwenspersoon aangesteld waar je advies kunt inwinnen: vertrouwenspersoon@rafael.nl

Mocht je in een situatie terechtkomen, ga dan allereerst naar de leidinggevende personen of vertrouwenspersoon binnen jouw eigen gemeente toe. Heb je juist een vraag ten opzichte van deze personen, dan kun je gebruik maken van genoemd email-adres.

Meldpunt:

Dit is het punt waar je een klacht over (vermeend) misbruik of manipulatie kunt melden: meldpunt@rafael.nl
Let op!! Dit meldpunt is uitsluitend bedoeld voor meldingen van misbruik of manipulatie!

De melding wordt beantwoord door een van de vertrouwenspersonen van Rafaël Nederland. De vertrouwenspersoon is een hulpverlener die jou in een eerste gesprek te woord staat om na te gaan hoe je het beste geholpen kunt worden wanneer er sprake is van manipulatie of grensoverschrijdend gedrag  t.o.v. jou. Dit meldpunt kun je ALLEEN gebruiken voor melding en hulp bij misbruik door leidinggevenden binnen jouw gemeente. In eerste instantie ben je dus aangewezen op een melding binnen jouw eigen gemeente.

Wij willen je er nog op wijzen dat, mocht je gebruik maken van dit meldpunt, er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het is dus niet een vrijblijvende melding. Mocht je twijfelen aan de stap, neem dan eerst contact op om advies in te winnen.

Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM)
Rafaël Amersfoort is tevens aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM).

Dit betekent dat de Rafaël gemeenschappen bij het landelijke SEM-meldpunt terecht kunnen met klachten over machtsmisbruik. Dit is op werkdagen te bereiken van 9.00-17.00 uur via een speciale telefoonlijn: 085 488 1440. Na de telefonische intake is er de mogelijkheid voor een vervolggesprek met een bij de SEM betrokken vertrouwenspersoon, die in het dagelijks leven werkzaam is als hulpverlener. Deze kan jou eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners of advocaten of naar de SEM-klachtencommissie.

Kijk voor meer informatie op: wijzijnsem.nl.